MOOC XƯƠNG 2 TRỤC 40 FEET DOOSUNG CŨ

Mooc xương Doosung 40 feet 2 trục cũ chất lượng mooc và vỏ lốp còn 90%. Sản xuất năm 2021. Chất lượng mooc gần như mới đến 90%. Số lượng lớn